00

Cart

AvalehtKasutajatingimused

Kasutajatingimused

Toolmark OÜ, registrikoodiga 14861438, juriidiline aadress Mesila 3, Tallinn
Eesti (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Trollo.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-pood

1.1 Trollo.ee e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 Trollo.ee on Teenuse osutajale kuuluv kaubamärk.
2. Üldsätted
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2. Üldtingimused

2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutajalepingus kokkulepitust
2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe tootesse või teenusesse teha muudatusi.
2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel Teenuse kasutajat.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1 E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel või kodulehel tellimust vormistades läbi internetipanga.
3.6 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.7 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
3.10 Juhul kui tellimuse eest ei tasuta 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse tegemisest siis on Toolmark OÜ e-poel õigus tellimus tühistada.

4. Hinnad

4.1 Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on väljendatud eurodes ning toodud koos käibemaksuga.
4.2 Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muu kättetoimetamise kulu.
4.3 Kauplejal on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate kaupade hindu.
4.4 Juhul, kui kaupleja on muutnud kauba hinda enne kauba ostjale kättetoimetamist, tarnitakse kaubad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügihinnaga.
4.5 Juhul kui hind tootel on põhjendamatult odav või tehnilistel põhjustel vale on e-poel õigus tehingust loobuda.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires Omniva, Smartpost ja DPD pakiautomaati või tuuakse kliendini kulleriga.
5.2 Tellimuse tarneaeg on üldjuhul 2-7 tööpäeva.
5.3 Tasuta tarne alates 150€.

6. Lepingust taganemine

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@trollo.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale

7. Taganemisõigus

7.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@trollo.ee.
7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud vastavalt Teenuse pakkuja poolt tehtud kulutustele täiesmahus , välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
7.8 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul – tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades
7.9 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.3 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

8.1 Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.
8.2 Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@trollo.ee järgneva infoga:
8.2.1 Kliendi nimi ja kontaktandmed;
8.2.2 Kaebuse esitamise kuupäev;
8.2.3 Tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
8.2.4 Toolmark OÜ-le esitatav nõue;
8.2.5 Arve number, võimalusel lisada arve koopia.
8.3 Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Toolmark OÜ-lt tasuta toote parandamist või kauba vahetamist.
8.4 Toolmark OÜ ei vastuta:
8.4.1 Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
8.4.2 Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
8.4.3 Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

9. Vastutus

9.1 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
9.2 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus.
9.3 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10. Erimeelsused

10.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Pärnu Maakohtus.

11. Kasutamistingimused

11.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
11.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

Toolmark OÜ
Kehtib alates 01.10.2019